โครงการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยศาลา อำเภอภูสิงห์(ต่อ2)

 

ข้อมูลถูกต้อง จากการตรวจสอบจากเปอร์เซ็นต์การผ่าน Sieve เบอร์200 พบว่ามีเปอร์เซ็นต์การผ่าน Sieve เบอร์200 น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์แสดงว่าเป็นดินเม็ดหยาบและ จากการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์การผ่าน Sieve เบอร์4 พบว่าผ่านมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ สรุปได้ว่าเป็นทราย

ข้อมูลถูกต้อง จากการตรวจสอบ OL-ML กับ CL จาก Plasticity chart ตรงตามข้อมูลที่ให้มาและ จากการตรวจสอบจากเปอร์เซ็นต์การผ่าน Sieve เบอร์200 พบว่ามีเปอร์เซ็นต์การผ่าน Sieve เบอร์200 น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์แสดงว่าเป็นดินเม็ดหยาบและ จากการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์การผ่าน Sieve เบอร์4 พบว่าผ่านมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ สรุปได้ว่าเป็นทราย

 หมายเหตุ การแบ่งแยกระหว่าง SM กับ SC ไม่สามารถแบ่งได้เพราะใช้เกณฑ์ผ่าน Sieve เบอร์ 200 มากกว่า 12 เปอร์เซนต์เหมือนกัน

โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ที่ใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุด

โรงงาน : FC กันทรลักษ์

ที่ตั้ง : 99 หมู่ 4 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110

Advertisements

โครงการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยศาลา อำเภอภูสิงห์(ต่อ)

สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
                            กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน ได้ดำเนินการจัดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า    ในจังหวัดศรีสะเกษแล้วจำนวน 38 สถานี  พื้นที่โครงการ 90,300 ไร่ เพื่อประโยชน์ในด้านการเกษตรกรรม  และขจัดปัญหาความแห้งแล้ง ของพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทาน

โรงไฟฟ้าที่สามารถขอความร่วมมือใช้ ไฟฟ้าได้จากแหล่งต่างๆ

 

การวิเคราะห์ข้อมูลหลุมเจาะภายใน จังหวัดสุรินทร์ อำเภอท่าตูม

ข้อมูลถูกต้อง จากการตรวจสอบจากเปอร์เซ็นต์การผ่าน Sieve เบอร์200 พบว่ามีเปอร์เซ็นต์การผ่าน Sieve เบอร์200 น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์แสดงว่าเป็นดินเม็ดหยาบและ จากการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์การผ่าน Sieve เบอร์4 พบว่าผ่านมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ สรุปได้ว่าเป็นทราย

ข้อมูลถูกต้อง จากการตรวจสอบจากเปอร์เซ็นต์การผ่าน Sieve เบอร์200 พบว่ามีเปอร์เซ็นต์การผ่าน Sieve เบอร์200 น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์แสดงว่าเป็นดินเม็ดหยาบและ จากการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์การผ่าน Sieve เบอร์4 พบว่าผ่านมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ สรุปได้ว่าเป็นทราย

                และจากข้อมูลที่มีเปอร์เซ็นต์ผ่าน Sieve เบอร์ 200 อยู่ระหว่าง 5-12 พบว่าเป็น SP-SM เพราะว่า ในข้อมูล Atterberg นั้นไม่มีความเป็น พลาสติกเลย (NP) คือ PI เป็น 0

ข้อมูลถูกต้อง จากการตรวจสอบจากเปอร์เซ็นต์การผ่าน Sieve เบอร์200 พบว่ามีเปอร์เซ็นต์การผ่าน Sieve เบอร์200 น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์แสดงว่าเป็นดินเม็ดหยาบและ จากการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์การผ่าน Sieve เบอร์4 พบว่าผ่านมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ สรุปได้ว่าเป็นทราย

ข้อมูลถูกต้อง จากการตรวจสอบ OL-ML กับ CL จาก Plasticity chart ตรงตามข้อมูลที่ให้มาและ จากการตรวจสอบจากเปอร์เซ็นต์การผ่าน Sieve เบอร์200 พบว่ามีเปอร์เซ็นต์การผ่าน Sieve เบอร์200 น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์แสดงว่าเป็นดินเม็ดหยาบและ จากการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์การผ่าน Sieve เบอร์4 พบว่าผ่านมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ สรุปได้ว่าเป็นทราย

หมายเหตุ การแบ่งแยกระหว่าง SM กับ SC ไม่สามารถแบ่งได้เพราะใช้เกณฑ์ผ่าน Sieve เบอร์ 200 มากกว่า 12 เปอร์เซนต์เหมือนกัน

ข้อมูลถูกต้อง จากการตรวจสอบจากเปอร์เซ็นต์การผ่าน Sieve เบอร์200 พบว่ามีเปอร์เซ็นต์การผ่าน Sieve เบอร์200 น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์แสดงว่าเป็นดินเม็ดหยาบและ จากการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์การผ่าน Sieve เบอร์4 พบว่าผ่านมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ สรุปได้ว่าเป็นทราย

ข้อมูลถูกต้อง จากการตรวจสอบจากเปอร์เซ็นต์การผ่าน Sieve เบอร์200 พบว่ามีเปอร์เซ็นต์การผ่าน Sieve เบอร์200 น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์แสดงว่าเป็นดินเม็ดหยาบและ จากการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์การผ่าน Sieve เบอร์4 พบว่าผ่านมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ สรุปได้ว่าเป็นทราย

โครงการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยศาลา อำเภอภูสิงห์

แผนที่จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยศาลา อำเภอภูสิงห์

เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีทิวทัศน์ที่สวยงาม  พื้นที่บางส่วนของบริเวณนี้  จังหวัดศรีสะเกษได้กำหนดจะเข้าทำการพัฒนาเพื่อรองรับการเปิดจุดผ่านแดนเพื่อการค้ากับประเทศกัมพูชา  ซึ่งเมื่อเปิดจุดผ่านแดนบริเวณนี้แล้ว  คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากใช้เป็น  เส้นทางเดินทางไปชมปราสาทนครวัด

นครธมของประเทศกัมพูชาซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียง  135  กิโลเมตร  และเป็นเส้นทางเดินที่สะดวกที่สุด

จึงสมควรดำเนินการพัฒนาพื้นที่

บริเวณนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

สู่ระดับสากล  เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย                                 

และต่างประเทศ  ซึ่งจะมีความสำคัญต่อการ

ท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ ในอนาคตเป็นอย่างยิ่ง

                                    อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา

 

                     นครวัด นครธม

นอกจากนั้นมุ่งเน้นพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายและการค้าขายทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อนบ้านโดยเน้นการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน เพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้าน

1.  ขนาดและที่ตั้ง

                        จังหวัดศรีสะเกษตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเดินทางโดยทางรถไฟ  515  กิโลเมตร  ทางรถยนต์  571  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง  ดังนี้ 

                        ทิศเหนือ                         เขตอำเภอราษีไศล  อำเภอยางชุมน้อย  กิ่งอำเภอศิลาลาด 

ติดต่อกับจังหวัดยโสธรและจังหวัดร้อยเอ็ด 

                        ทิศใต้                             เขตอำเภอภูสิงห์  อำเภอขุนหาญ  อำเภอเบญจลักษ์  ติดกับ

ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย

                        ทิศตะวันออก                  อำเภอกันทรารมย์  อำเภอกันทรลักษ์  อำเภอโนนคูณและ   

จังหวัดอุบลราชธานี

                        ทิศตะวันตก                    เขตอำเภออุทุมพรพิสัย  อำเภอปรางค์กู่  อำเภอห้วยทับทัน 

อำเภอบึงบูรพ์  ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์

สถานที่ท่องเที่ยว 

                   จังหวัดศรีสะเกษ   เป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับการประกาศเป็นจังหวัดท่องเที่ยว   เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางโบราณวัตถุ   และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  เป็นจำนวนมาก  เช่น  ปราสาทสระกำแพงใหญ่   ปราสาทสระกำแพงน้อย ที่อำเภออุทุมพรพิสัย    ปราสาททามจาน    ปราสาทปรางค์กู่  ที่อำเภอปรางค์กู่   ปราสาทห้วยทับทัน   ที่อำเภอห้วยทับทัน  ปราสาทโดนตรวน    ที่อำเภอกันทรลักษ์   น้ำตกสำโรงเกียรติ   น้ำตกห้วยจันทร์  ที่อำเภอขุนหาญ  น้ำตกภูละออ   ที่อำเภอกันทรลักษ์   และอื่นๆ   อีกมากมาย   

 

จากรูปที่1 ท่องเที่ยวใกล้เคียง ที่สามารถเดินทางด้วยถนนทางหลวง

A อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา

B ผามออีแดง

C ช่องสะอำ

D ปราสาทปรางค์กู่

E น้ำตกห้วยจันทร์

F น้ำตกสำโรงเกียรติ

แหล่งน้ำ

          แหล่งน้ำธรรมชาติ

                   จังหวัดศรีสะเกษมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ  คือ   แม่น้ำมูล   ห้วยสำราญ  ห้วยขยุง  มีแม่น้ำ  ห้วย  ลำธาร  คลอง  687  สาย

          แหล่งน้ำชลประทาน

                   แหล่งน้ำชลประทานที่มีอยู่ในจังหวัด  ประกอบด้วยโครงการขนาดเล็ก  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน  ศูนย์บริการเกษตรเคลื่อนที่  ขุดลอกหนองน้ำและคลองธรรมชาติ  แหล่งน้ำในไร่นา  และ ค.ปร.  (ขุดสระดังรายละเอียด

asignment G parin

จำแนกดินโดยระบบ wenthworth’s Scale

การจำแนกดินทางวิศวกรรม soil classification ASTM D 2487-69

ดินเป็นวัสดุที่ประกอบขึ้นด้วยสิ่งต่างๆหลายอย่าง เช่น กรวด ทราย ดินเหนียว อินทรีย์สารเป็นต้น

ทั้งนี้เนื่องจากอิธิพลของ หินต้นกำเนิด การกัดกร่อนผุพัง การพัดพา และการตกตะกอนทับถม

เพือที่จะจัดหมูหมวดดินที่มีคุณสมบัติเฉพาะคล้ายกัน ตามวัตถุประสงค์ในการใ้ช้งาน

การจำแนกประเภทของดินจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

Unified Soil Classification USC  ซึ่งอาศัยข้อมูลพื้นฐานในการจำแนก คือ การกระจายและขนาดของเม็ดดิน ดังนี้

รูปที่1รูปที่ 1 แผนภูมิการจำแนกประเภทดินโดยระบบ Unified Soil Classification (USC

ตารางที่2

Sediment Name Diameter (mm) Sieve No.
Cobble
greater than 75 mm
Gravel
4.75 to 75 mm
4
Sand
0.075 to 4.75 mm
200
Fines (silt and clay)
less than 0.075 mm

ตารางที่3

การจำแนกโดย  Unified Soil Classification System

ใช้อักษรย่อ 2 ตัว ทำให้จดจำง่าย และมีความหมายในตัวเอง เช่น G = Gravel (กรวด)‚S = Sand (ทราย)‚

M = Silt (ดินทราย)‚ C = Clay (ดินเหนียว)‚ W = Well Graded (เม็ดคละ)‚ P = PoorlyGrade (เม็ดไม่คละ)‚

H = High Liquid Limit (L.L. มีค่าสูง)‚ L = Low Liquid Limit (L.L. มีค่าต่ำ)

หรือO = Organic (ดินมีอินทรียสารปนมาก) ดังแสดงในรูปที่ 1 และตารางที่ 3

«1. แบ่งตามลักษณะขนาดเม็ดดิน เป็นพวกเม็ดหยาบได้แก่ กรวด (Gravel) และทราย(Sand)

และพวกเม็ดละเอียด ได้แก่ ดินเหนียว (Clay) และดินทราย (Silt)

2. แบ่งย่อยตามลักษณะการกระจายของเม็ดดิน สำหรับพวกเม็ดหยาบเป็นพวกที่เม็ดคละหลายขนาด

(Well Graded) และเม็ดไม่คละ เนื่องจากมีเม็ดขนาดเดียวกันมากหรือขนาดเม็ดขาดช่วง (PoorlyGrade)

3. แบ่งย่อยตามค่า Atterberg’s limits สำหรับพวกเม็ดละเอียด เรียกว่า Plasticity

พวกมีค่า L.L. และ P.I สูง เรียกว่า High Liquid Limit เป็นต้นเมื่อถึงขั้นสุดท้าย

จะมีอักษรย่อแทน 2 ตัว (ในกรณีก้ำกึ่งใช้ 4 ตัว) เช่น CH‚ GW‚ SP หรือGM-GC‚ ML-CL

»ข้อเปรียบเทียบการจำแนกขนาดของอนุภาคแบบ UCS และแบบ Wentworth  scale«

ชื่อที่ใช้เรียก UCS (mm) Wentworth scale (mm)
หิน(boulder) >75 256
กรวด(gravel) 4.75-75 2-256
ทราย(sand) 0.075-4.75 ⅟16-2
ตะกอน(silt) 0.005-0.075 ⅟256-⅟16
ดินเหนียว(clay) <0.005 <⅟256

Assignment2 Group 9

Wenthworth’s Scale

Unified Soil Classification system

การแบ่งชนิดดินตามขนาดอนุภาค

                จากระบบ  Unified  Soil  Classification  System [USCS]

ชนิด ขนาด  หิน 
กรวดหยาบ 19 mm – 75 mm กรวด
กรวดละเอียด 4.75 mm – 19 mm
ทรายหยาบ 2 mm – 4.75 mm ทราย
ทรายกลาง 0.425 mm – 2 mm
ทรายละเอียด 75 mm – 0.425 mm ดินเหนียว
โคลน, ดินเหนียว > 75 mm

 

ระบบเวนต์เวิร์ท

ชื่อ  เวนต์เวิร์ท (mm.)
หิน  (Boulder) 7256
กรวด  (Groved) 2 – 256
ทราย  (Sand) 1/16 -2
ตะกอน  (Silt) 1/256 – 1/16
ดินเหนียว (Clay) < 1/256

 

Assignment2

 การจำแนกประเภทดินโดยระบบ  Unified Soil Classification (USC) System (from ASTM D 2487)

 
รูปที่ 1 แผนภูมิการจำแนกประเภทดินโดยระบบ  Unified Soil Classification (USC) System (from ASTM D 2487)
 
ตารางที่ 1 การจำแนกโดยระบบ Unified Soil Classification system 
 
 
  

การจำแนกโดยระบบ Unified Soil Classification

 
          ใช้อักษรย่อ 2 ตัว ทำให้จดจำง่าย และมีความหมายในตัวเอง เช่น G = Gravel (กรวด), S = Sand (ทราย), M = Silt (ดินทราย), C = Clay (ดินเหนียว), W = Well Graded (เม็ดคละ), P = Poorly Grade (เม็ดไม่คละ), H = High Liquid Limit (L.L. มีค่าสูง), L = Low Liquid Limit (L.L. มีค่าต่ำ) หรือ O = Organic (ดินมีอินทรียสารปนมาก) ดังแสดงในรูปที่ 1 และตารางที่ 1
 
ขั้นตอนในการจำแนกอาจทำได้ดังนี้ 
          1. แบ่งตามลักษณะขนาดเม็ดดิน เป็นพวกเม็ดหยาบได้แก่ กรวด (Gravel) และทราย (Sand) และพวกเม็ดละเอียด ได้แก่ ดินเหนียว (Clay) และดินทราย (Silt)
 
          2. แบ่งย่อยตามลักษณะการกระจายของเม็ด สำหรับพวกเม็ดหยาบเป็นพวกที่เม็ดคละหลายขนาด (Well Graded) และเม็ดไม่คละ เนื่องจากมีเม็ดขนาดเดียวกันมากหรือขนาดเม็ดขาดช่วง (Poorly Grade)
 
          3. แบ่งย่อยตามค่า Atterberg’s Limits สำหรับพวกเม็ดละเอียด เรียกว่า Plasticity เช่น พวกมีค่า L.L. และ P.I. สูงเรียกว่า High Liquid Limit เป็นต้น
 
          เมื่อถึงขั้นสุดท้าย จะมีอักษรย่อแทน 2 ตัว (ในกรณีก้ำกึ่งใช้ 4 ตัว) เช่น CH, GW, SP หรือ GM-GC, ML-CL

 

ระบบ Unified Soil Classification
          SOIL A 
          เมื่อพิจารณาข้อมูลจากตารางที่ 3 และรูปที่ 1 และตารางที่ 1 จะจำแนกดิน SOIL A ตามขั้นตอนดังนี้
 
          1. พิจารณาว่าเป็นดินเม็ดหยาบ เพราะขนาดที่เล็กกว่าตะแกรงเบอร์ 200 มีเพียง 1.5% เท่านั้น
 
          2. เป็นดินทราย (Sand) เพราะขนาดที่เล็กกว่า ตะแกรงเบอร์ 4 มีถึง 61.0%
 
          3. เป็นดินทรายที่มีส่วนของเม็ดเล็ก (Fine)น้อย (น้อยกว่า 5% ผ่านตะแกรงเบอร์ 200) จึงเป็นจำพวก SW หรือ SP
 
          4. พิจารณาการกระจายของเม็ดดินจากรูปที่ 3
 
                    
                    

          ดังนั้น ดินตัวอย่าง SOIL A เป็น SW (Well graded sand, with little fine)
สำหรับ SOIL B และ SOIL C ได้รวมการจำแนกและเหตุผลในตารางที่ 4
 
 
รูปที่ 3 กราฟการกระจายของเม็ดดินจากตัวอย่าง SOIL A, SOIL B, และ SOIL C 
 
ตารางที่ 4 ขั้นตอนการจำแนกตัวอย่างดิน SOIL B และ C โดยระบบ Unified Soil Classification
ขั้นตอนและเหตุผล  SOIL B SOIL C
1. ดินเม็ดหยาบหรือละเอียด
    เหตุผล
ละเอียด
%F(200) = 51.2 > 50
หยาบ
%F(200) = 5.7 < 50
2. ดินเม็ดหยาบเป็นกรวดหรือทราย
    เหตุผล
กรวด (G)
%F(4) = 48.2 < 50
3. มีเม็ดละเอียด (FINE) มากหรือน้อย
    เหตุผล
ปานกลาง
%F(200) อยู่ระหว่าง 5 – 12
4. การกระจายของเม็ดดีหรือไม่
    เหตุผล
คละกระจายดี (W)
Cu = 40 > 4, Cc = 2.1 ระหว่าง 1 – 3
5. ส่วนเม็ดละเอียดเป็นจำพวกใด
    เหตุผล
Silt (M)
ไม่มีความเหนียว (NP)
6. สัญลักษณ์ของดินเม็ดหยาบ
    เหตุผล
GW – GM
7. Liquid Limit สูงหรือต่ำ
    เหตุผล
สูง
L.L. = 55 > 50
8. อยู่ในพื้นที่ใดของ Plasticity Chart
    เหตุผล
เหนือ A – line
L.L. = 55, P, I = 35
9. สัญลักษณ์ของดินเม็ดละเอียด
    เหตุผล
CH

 

 การจำแนกประเภทดินโดยระบบ  wenthworth’s Scale

 

 

 

 

ยกตัวอย่างการเทียบขนาดอนุภาคดินตามการจำแนกของ USC(ให้ระบุมาตรฐาน ASTM ด้วย) เทียบกับ wenthworth’s Scale

ตัวอย่าง ถ้าเรามีหินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 256 mm

การจำแนกโดยระบบ Wenthworth’s Scale

ใน wenthworth’s Scale จัดให้อยู่ ชั้นของขนาดอยู่ในจำพวก ” ก้อนหินมนใหญ่ ( boulder )” ตะกอนร่วน( Unconsolidated sediment ) จัดอยู่ในจำพวก ” ก้อนกรวด ( Gravel )” ตะกอนแข็งตัว ( Consolidated sediment ) จัดอยู่ในจำพวก ” หินกรวดมน ( Conglomerate) หรือ หิน กรวดเหลี่ยม ( Breccia )”

การจำแนกโดยระบบ Unified Soil Classification 

จากตัวอย่างที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 256 mm ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า Sieve No.200 จึงไม่สามารถผ่านSieve No.200ได้ เราจึงจัดให้เป็นประเภท Course grained soils และจากการทดสอบการผ่าน Seive No.4 ไม่ได้ ทำให้เราจัดตัวอย่างที่นำมาทดลองอยู่ในประเภท Gravels

ปล. หลังจากนั้นเรายังไม่สามารถระบุได้ว่าตัวอย่างอยู่ในประเภทใด เพราะเราไม่มีตัวอย่างจริง เราเพียงแค่ยกตัวอย่างเพื่อความเข้าใจเบื้องต้นในการเปรียบเทียบระหว่าง Wenthworth’s Scale กับ USC

ตารางเปรียบเทียบการจำแนกดิน

     
การแบ่งขนาด มาตรฐานUSC (mm.) Wentworth(mm.)
หิน(boulder) 75mm. >2048mm.
กรวด(gravel) 4.75mm. – 75mm. 2mm. – 2048mm.
ทราย(sand) 0.075mm. – 4.75mm. 0.0625mm. – 2mm.
ตะกอน(silt) 0.005mm. – 0.075mm. 0.004mm. – 0.0625mm.
ดินเหนียว(clay) 0.005mm. 0.0005mm. – 0.004mm.

 

งานชิ้นที่ 2

งานที่ทำในห้องเรื่อง อธิบายเกี่ยวกับกราฟ